Keurmerk Veilig en Schoon

Over het Keurmerk Veilig & Schoon
Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. De consument stelt steeds hogere eisen aan de service en voorzieningen die zwembaden te bieden hebben. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een, door de zwembadbranche ingestelde, regeling met het wettelijk kader als basis en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen.

Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het imago van zwembaden. Het keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing kunnen zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld:

  • Waterleidingwetgeving en Legionella preventie;
  • ARBO;
  • Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP);
  • Wet Milieubeheer;
  • Gebruiksvergunning;
  • Besluit Attractie- en Speeltoestellen.

Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van het zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en worden uitgevoerd door de medewerkers.

Behalen van het keurmerk
Aan de hand van een Handboek heeft een zwembadmanager inzicht in wat er voorbereid moet worden om aan alle kwaliteitscriteria te voldoen. Sinds 2013 bestaat er naast ‘regulier toezicht’ ook ‘systeemgericht toezicht ’.

  • Bij regulier toezicht worden eisen gesteld aan de meetbare kwaliteit op het gebied van hygiëne en veiligheid van een individueel zwembad. De focus ligt op aantoonbare kwaliteitsborging van criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon. De keuring/audit vindt plaats door de onafhankelijke en deskundige keuringsbureaus Kiwa en Lloyd’s.
  • Systeemgericht toezicht is mogelijk bij bijvoorbeeld zwembaden behorend bij een exploitatiemaatschappij. Bij de exploitatiemaatschappij is er dan een kwaliteitsmanager aanwezig, waardoor de organisatie in staat is om een deelverantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteitsborging. Stichting Zwembadkeur toetst bij systeemgericht toezicht of de exploitant het intern auditsysteem toepast conform de richtlijnen voor systeemgericht toezicht. Door middel van een jaarlijkse audit op het hoofdkantoor en steekproeven bij 25% van de zwembaden wordt getoetst of de exploitant voldoet aan de criteria van het nieuwe handboek behorend bij systeemgericht toezicht. Voor systeemgericht toezicht is er een apart handboek met criteria.

Ook bij systeemgericht toezicht gaat het om aantoonbare kwaliteitsborging van bedrijfsprocessen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Het zelflerende vermogen van de exploitant wordt versterkt doordat er aantoonbaar een continue leercirkel wordt doorlopen volgens het principe van de PDCA-cirkel (Deming), waaruit een actieplan volgt als er sprake is van afwijkingen.

Historie
Het eerste Keurmerk Veilig & Schoon werd in april 2002 uitgereikt. Stichting Zwembadkeur®, die verantwoordelijk is voor de uitgifte van het Keurmerk, is een initiatief van HISWA-RECRON, de belangenbehartiger voor watersport, leisure en recreatie (destijds nog onder de naam RECRON), Vereniging Sport en Gemeenten (destijds nog onder de naam LC) en de voormalige WVBZ, Werkgeversvereniging voor Bad- en Zweminrichtingen. Stichting Zwembadkeur® dankt in het bijzonder het Ministerie van VWS voor de ondersteuning bij de opzet van het Keurmerk Veilig & Schoon.

Van de circa 560 zweminrichtingen in Nederland hebben er 248 dit keurmerk.

Kijk voor meer informatie op www.zwembadkeur.nl